Дело T-134/15: Решение на Общия съд от 28 юни 2016 г. — salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „SOCIAL.COM“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009)