Делегиран регламент (ЕС) 2015/1556 на Комисията от 11 юни 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за преходното третиране на експозиции в капиталови инструменти съгласно вътрешнорейтинговия подход (Текст от значение за ЕИП)