Заключение на генералния адвокат Elmer представено на9 март 1995 г.