/* */

CMC и др./Комисия TITJUR Определение на председателя на Съда от 5 август 1983 г. # CMC Cooperativa Muratori e Cementisti и други срещу Комисия на Европейските общности. # Европейски фонд за развитие. # Дело 118/83 R.