TITJUR Heinrich Schulze Заключение на генералния адвокат Léger представено на1 юни 2006 г. # Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Възстановявания при износ. # Дело C-120/05.