TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на27 февруари 1986 г. # A. A. Ten Holder срещу Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. # Искане за преюдициално заключение: Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Нидерландия. # Социално осигуряване на работниците-мигранти. # Дело 302/84. Ten Holder