Pinna TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на21 май 1985 г. # Pietro Pinna срещу Caisse d'allocations familiales de la Savoie. # Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Франция. # Обществено осигуряване - Семейни добавки. # Дело 41/84.