PROPCELEX Регламент (ЕО) № 491/2006 на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2375/2002 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогиране от Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета