Решение на Съда (втори състав) от 17 март 2016 г.#Canadian Oil Company Sweden AB и Anders Rantén срещу Riksåklagaren.#Преюдициално запитване, отправено от Högsta domstolen.#Преюдициално запитване — Регистрация, оценка и разрешаване на химикалите — Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Регламент REACH) — Обхват на хармонизираната област — Регистрация на вещества в Европейската агенция по химикали преди пускането им на пазара — Член 5 — Национален регистър на химичните продукти — Задължение за нотификация за целите на регистрацията — Съвместимост с Регламента REACH — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС — Количествено ограничение върху вноса.#Дело C-472/14. Решение на Съда (втори състав) от 17 март 2016 г.