Регламент (ЕО) № 606/2005 на Комисията от 19 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за еднократни плащания, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани PROPCELEX