Kohtuasi C-373/14 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 20. jaanuari 2016. aasta otsus – Toshiba Corporation versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Kartellid — ELTL artikli 101 lõige 1 — Elektritransformaatorite turg — Suuline kokkulepe turgude jagamise kohta (gentlemen’s agreement) — „Eesmärgil põhinev” konkurentsipiirang — Turuletuleku tõkked — Õigusvastases kokkuleppes osalemise eeldus — Trahvid — Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta (2006) — Punkt 18)