Υπόθεση C-373/14 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιανουαρίου 2016 — Toshiba Corporation κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ — Αγορά των μετασχηματιστών ισχύος — Προφορική συμφωνία κατανομής των αγορών («Gentlemen’s Agreement») — Περιορισμός του ανταγωνισμού «εξ αντικειμένου» — Φραγμοί εισόδου — Τεκμήριο συμμετοχής σε παράνομη σύμπραξη — Πρόστιμα — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων (2006) — Σημείο 18]