Регламент (ЕО) № 3285/94 на Съвета от 22 декември 1994 година относно общите правила за внос и за отмяна на Регламент (ЕО) № 518/94