Заключение на генералния адвокат Elmer представено на4 юли 1996 г.