Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7921 — Cinven/Kurt Geiger) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)