Решение на Комисията от 11/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7884 - ATOS / UNIFY) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)