PROPCELEX Регламент (EО) № 1445/2005 на Комисията от 5 септември 2005 година за определяне на подходящите критерии за оценка на качеството и съдържанието на докладите за качество на статистиката на отпадъците за целите на Регламент (EО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на СъветаТекст от значение за ЕИП.