Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10222 — CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 117/07