Решение (ЕС) 2016/1092 на Комисията от 15 март 2016 година относно държавна помощ SA.38644 2014/C (ex 2014/NN), приведена в действие от Франция в полза на FagorBrandt и Groupe Brandt (нотифицирано под номер С(2016) 1549) (Текст от значение за ЕИП)$