Решение на Комисията от 09/12/2005 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4005 - INEOS / INNOVENE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)