Дело T-583/17: Решение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC („IOS FINANCE“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „IOS FINANCE“ — По-ранна национална фигуративна марка „EOS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)