Mål T-817/14: Tribunalens dom av den 17 mars 2016 – Zoofachhandel Züpke m.fl. mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Djurhälsokrav — Bekämpning av aviär influensa — Förbud mot att importera vildfångade fåglar till unionen — Förordning (EG) nr 318/2007 och genomförandeförordning (EU) nr 139/2013 — Tillräckligt klar överträdelse av rättsregler genom vilka enskilda tillerkänns rättigheter — Uppenbar och allvarlig överträdelse av gränserna för utrymmet för skönsmässig bedömning — Proportionalitet — Omsorgsplikt — Artiklarna 15 – 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)