Sag T-817/14: Rettens dom af 17. marts 2016 — Zoofachhandel Züpke m.fl. mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — dyresundhed — bekæmpelse af aviær influenza — forbud mod import til EU af indfangede vilde fugle — forordning (EF) nr. 318/2007 og gennemførselsforordning (EU) nr. 139/2013 — tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af retsregler, der tillægger borgerne rettigheder — grov og åbenbar overskridelse af grænserne for skønsbeføjelsen — proportionalitet — pligt til at udvise fornøden omhu — artikel 15-17 i chartret om grundlæggende rettigheder)