Дело T-817/14: Решение на Общия съд от 17 март 2016 г. — Zoofachhandel Züpke и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Ветеринарно-санитарни изисквания — Борба с инфлуенцата по птиците — Забрана за внос в Съюза на уловени диви птици — Регламент (ЕО) № 318/2007 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 139/2013 — Достатъчно съществено нарушение на норми, предоставящи права на частноправните субекти — Явно и сериозно нарушаване на пределите на правото на преценка — Пропорционалност — Задължение за полагане на грижа — Членове 15 — 17 от Хартата на основните права)