Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията от 8 септември 2015 година относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ L 235, 9.9.2015 г.)