Дело T-749/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Chung-Yuan Chang/EUIPO — BSH Hausgeräte (AROMA) („Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Посочваща Европейския съюз международна регистрация на словна марка на Европейския съюз „AROMA“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009“)