Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8082 — General Motors France/Groupe Dubreuil/Claro) (Текст от значение за ЕИП)