Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7888 — Apax/B&G/Mannai/GFI Informatique) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)