Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/545 на Комисията от 7 април 2016 година относно процедурите и критериите за рамкови споразумения за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура (Текст от значение за ЕИП)$