Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/157 της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση της ταρτραζίνης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για σκύλους, γάτες, διακοσμητικά ψάρια, σποροφάγα διακοσμητικά πτηνά και μικρά τρωκτικά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)