Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП