Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1004 на Комисията от 7 юни 2019 година за установяване на правила за изчисляване, проверка и докладване на данни относно отпадъците в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение C(2012) 2384 на Комисията (нотифицирано под номер С(2019) 4114) (Текст от значение за ЕИП.)