predmet T-603/17: Presuda Općeg suda od 4. rujna 2019. – Litva protiv Komisije („EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Uredba (EZ) br. 1698/2005 – Os 4 ‚Leader’ – Uredba (EU) br. 65/2011 – Administrativne provjere – Obveza uspostavljanja odgovarajućeg sustava koji omogućava procjenu opravdanosti troškova – Doprinos u naravi u obliku volonterskog rada – Doprinos u naravi u obliku unosa nekretnina – Kontrole na terenu – Postojanje dokumenata kojima se opravdavaju zahtjevi za plaćanje – Provedba operacija koje se financiraju u skladu s pravilima koja se odnose na javnu nabavu”)