Дело T-603/17: Решение на Общия съд от 4 септември 2019 г. — Литва/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Ос 4 „Leader“ — Регламент (ЕС) № 65/2011 — Административни проверки — Задължение за въвеждане на подходяща система, позволяваща преценката на разумния характер на разходите — Принос в натура под формата на доброволен труд — Принос в натура под формата на апортна вноска на недвижим имот — Проверки на място — Наличие на документи, обосноваващи исканията за плащане — Въвеждане на операции, финансирани съгласно правилата за обществените поръчки)