Решение на Комисията от 14/10/2005 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.3864 - FIMAG / ZÜBLIN) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)