Регламент (EО) № 1916/2005 на Комисията от 24 ноември 2005 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни PROPCELEX