Заключение на генералния адвокат Stix-Hackl представено на13 септември 2005 г. # Asian Institute of Technology (AIT) срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Явна недопустимост. # Дело C-547/03 P. TITJUR AIT/Комисия