Komission asetus (EY) N:o 437/2006, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2006 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön