Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/916 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2019