Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/916 на Комисията от 4 юни 2019 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2019 година