Πρωτόκολλο σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Παράρτημα VI:Κατάλογος του άρθρου 20 του Πρωτοκόλλου: μεταβατικά μέτρα, Βουλγαρία - 1.Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων