Комисия/Франция Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на15 октомври 1985 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 188/84. TITJUR