Решение на Комисията от 28 октомври 2005 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените зони във връзка с болестта син език в Испания (нотифицирано под номер C(2005) 4162)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX