Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1719 (2018. gada 14. novembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz resursiem, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursiem, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”