Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2016 г.#Puligienica Facility Esco SpA (PFE) срещу Airgest SpA.#Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.#Преюдициално запитване — Обществени поръчки за услуги — Директива 89/665/ЕИО — Член 1, параграфи 1 и 3 — Производства по обжалване — Жалба за отмяна на решението за възлагане на обществена поръчка, подадена от оферент, чиято оферта е била отхвърлена — Насрещна жалба от избрания за изпълнител оферент — Изведено в националната съдебна практика правило, съгласно което трябва първо да се разгледа насрещната жалба и ако тя е основателна, главната жалба да се обяви за недопустима, без да се разглежда по същество — Съвместимост с правото на Съюза — Член 267 ДФЕС — Принцип за предимство на правото на Съюза — Правен принцип, прогласен с решение на пленума на върховния административен съд на държава членка — Национална правна уредба, съгласно която това решение е задължително за съставите на този съд — Задължение на състава, сезиран с въпрос от правото на Съюза, при несъгласие с решението на пленума да препрати този въпрос на последния — Право или задължение на състава да отправи преюдициално запитване до Съда.#Дело C-689/13. Решение на Съда (голям състав) от 5 април 2016 г.