Дело C-159/15: Решение на Съда (първи състав) от 16 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Franz Lesar/Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes Personalamt (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Член 2, параграф 1 и параграф 2, буква а) — Член 6, параграф 2 — Дискриминация, основана на възраст — Определяне на пенсионните права на бившите държавни служители — Периоди на професионално обучение и работа — Незачитане на тези периоди, ако са отпреди навършване на 18-годишна възраст)