TITJUR Brendel/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 26 октомври 2004 г. # Philippe Brendel срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Nomination - Иск за обезщетение за вреди. # Дело T-55/03.