Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на16 септември 1982 г. # Hauptzollamt Krefeld срещу Maizena GmbH. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 5/82. TITJUR Maizena