Съединени дела T-711/13 и T-716/13: Решение на Общия съд от 18 февруари 2016 г. — Harrys Pubar и Harry’s New York Bar/СХВП — Harry’s New York Bar и Harrys Pubar („HARRY’S BAR“) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „HARRY’S BAR“ — По-ранна национална фигуративна марка „PUB CASINO Harrys RESTAURANG“ — Частичен отказ на регистрация — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)