Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 1 декември 2004 г. Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 1 декември 2004 г.#Kronofrance SA срещу Комисия на Европейските общности.#Държавни помощи - Иск за отмяна - Допустимост.#Дело T-27/02.